Legionellawetgeving

Wetgeving omtrent de legionellawetgeving in matig risico-instellingen      

Bron : website Vlaamse Overheid : Zorg en Gezondheid

Besluit van de Vlaamse regering van 09 februari 2007 betreffende de veteranenziekte op publiek toegankelijke plaatsen

___________________________________________________________________________

 Belangrijkste wijzigingen aan het Legionellabesluit

De wetgeving werd op een aantal punten sterk gewijzigd. Die wijzigingen moeten de duidelijkheid, de rechtszekerheid en de economische haalbaarheid voor de exploitanten sterk verbeteren zonder de preventieve doelstelling van de wetgeving uit het oog te verliezen.

  • Voortaan worden enkel de sanitaire installaties ingedeeld in risicocategorieën. Hoogrisico-inrichtingen zijn voor het publiek toegankelijke inrichtingen die gericht zijn op de behandeling, verzorging of huisvesting van gevoelige personen. Matigrisico-inrichtingen zijn inrichtingen met een collectieve warmwatervoorziening. Andere dan sanitaire installaties (koeltorens, klimaatregelingssystemen, tandheelkundige units, exposities) worden niet meer ingedeeld in risicocategorieën. Voor elk van die installaties worden in het besluit specifieke maatregelen geformuleerd.
  • De drempel waarboven de wetgeving van kracht is voor de genoemde installaties wordt van 10 potentieel blootgestelden opgetrokken tot 15. Hierdoor vallen de kleinere inrichtingen buiten de legionellawetgeving.
  • Voor matigrisico-inrichtingen met minder dan 40 potentieel blootgestelde personen wordt de wetgeving sterk versoepeld. De boilers moeten op 60 °C worden gehouden en jaarlijks moet de watervoorziening worden onderhouden. Ondermeer kleinere sportaccommodaties worden hiermee deels ontzien.
  • In het besluit zijn voor bestaande installaties geen eisen meer opgelegd naar structuur en functionaliteit van het systeem. Exploitanten van dergelijke inrichtingen zijn ook niet meer verplicht de structuur van hun installatie voor een bepaalde datum aan te passen. Zij kunnen ervoor kiezen om een aanvaardbaar (of eventueel hetzelfde) niveau van veiligheid te bereiken door een intensiever veiligheidsbeheer. Een beheersplan en een risicoanalyse blijven wel verplicht voor alle inrichtingen en alle aerosolproducerende installaties. De te nemen maatregelen zijn afhankelijk van de individuele installatie en moeten beschreven worden in een op te maken risicoanalyse en beheersplan. De Vlaamse overheid ontwikkelde een reeks fiches voor exploitanten om hen te helpen potentiële probleempunten te detecteren en te saneren.